Categories

   diethyl ((phenyl amino)methyl)phosphonate CAS 56875-30-0

   diethyl ((phenyl amino)methyl)phosphonate

   HTC

   56875-30-0

   Precious Metals Chemistry

   2-(di ethoxy phosphoryl)ethyl acrylate CAS 20903-86-0

   2-(di ethoxy phosphoryl)ethyl acrylate

   HTC

   20903-86-0

   Precious Metals Chemistry

   2-((di ethoxy phosphoryl)oxy)ethyl acrylate CAS 995-52-8

   2-((di ethoxy phosphoryl)oxy)ethyl acrylate

   HTC

   995-52-8

   Precious Metals Chemistry

   2-((di ethoxy phosphoryl)oxy)ethyl methacrylate CAS 814-35-7

   2-((di ethoxy phosphoryl)oxy)ethyl methacrylate

   HTC

   814-35-7

   Precious Metals Chemistry

   4,tetraethyl (((methylene bis(4,1-phenyl ene))bis(azanediyl))bis(methylene))bis(phosphonate) CAS Diamine Phosphonate Monomers

   4,tetraethyl (((methylene bis(4,1-phenyl ene))bis(azanediyl))bis(methylene))bis(phosphonate)

   HTC

   Diamine Phosphonate Monomers

   Precious Metals Chemistry

   Soybean Oil Epoxide CAS 8013-07-8

   Soybean Oil Epoxide

   HTC

   8013-07-8Epoxidized Soyabean Oil; ESO; Epoxidized Soybean Oil; Epoxidized soya bean oil

   Precious Metals Chemistry

   Biphenyl CAS 92-52-4

   Biphenyl

   HTC

   92-52-4Diphenyl Mixture; Diphenyl; Diphenyl Mixture; Aromatic hydrocarbons, biphenyl-rich; Biphenyl rich aromatic hydrocarbons; Distilled hydrodealkylized toluene; 1,1'-Biphenyl

   Precious Metals Chemistry

   5-Ethyl-2-methylpyridine borane CAS 1014979-56-6

   5-Ethyl-2-methylpyridine borane

   HTC

   1014979-56-6Borane-5-Ethyl-2-Methylpyridine Complex; (5-Ethyl-2-Methylpyridin-1-ium-1-yl)trihydroborate; (5-Ethyl-2-methylpyridine)trihydroborane; 5-Ethyl-2-Methylpyridine borane complex

   Precious Metals Chemistry

   4-Amino diphenylamine CAS 101-54-2

   4-Amino diphenylamine

   HTC

   101-54-2C.I. 76085; C.I. 37240; C.I. Azoic Diazo Component 22; C.I. Developer 15; C.I. Oxidation Base 2; p-Aminodiphenylamine; VARIAMINE BLUE RT; Variamine Blue RT Base; 4-(Phenylamino)aniline; 4-amino-diphenylamin; 4-Benzenediamine,N-phenyl-1; Acna Black DF Base

   Precious Metals Chemistry

   Cinnamoyl chloride CAS 102-92-1

   Cinnamoyl chloride

   HTC

   102-92-13-Phenyl-2-propenoyl chloride; 3-phenylprop-2-enoyl chloride; [(1E)-3-chloroprop-1-en-1-yl]benzene; (2E)-3-phenylprop-2-enoyl chloride

   Precious Metals Chemistry